Sponsring

Nedan finner du information om vad sponsring är och i vår sponsringspolicy kan du läsa om hur vi arbetar med sponsring. Om din verksamhet faller inom ramen för vår sponsringspolicy är du välkommen att göra en ansökan om sponsring hos Alde.

Definition sponsring

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Sponsorn stödjer den sponsrade med kontanta medel, varor eller tjänster och får som motprestation reklam och annat marknadsföringsvärde. Om inga krav på motprestation har avtalats är det inte sponsring utan fråga om gåva eller donation. Undantagsfall är sponsring till forskning och utveckling samt personalkostnad där inte någon motprestation krävs samt om det finns en stark anknytning mellan sponsorns och den sponsrades verksamheter.

Affärsidé

Aldes affärsidé är att erbjuda aktiva människor, borta från hemmet, värmekomfort av yppersta klass.

Sponsringspolicy

Vi har utarbetat en sponsringspolicy som ska ligga till grund för en affärsmässig utvärdering av de förfrågningar vi får.

Alde vill med sin sponsring bidra till förbättringar och framgångar i samhället och ser samtidigt sponsring som ett led i att stärka varumärket, därför är det viktigt att vår sponsring stödjer de värden vi vill vara förknippade med. Sponsringen ska skapa, vårda och förstärka våra relationer till befintliga och potentiella kunder och samhället i stort samt skapa stolthet och engagemang hos anställda.

Vår sponsring finner ni inom följande områden: Idrott, Miljö samt Humansponsring.

Idrott

Idrott är en viktig del i vårt livsmönster, främjar vår hälsa och skapar naturliga mötesplatser. Många av våra befintliga och potentiella kunder är direkt eller indirekt aktiva inom idrott på sin fritid. Idrottsaktiviteten sker även i samband med vistelse borta från hemmet, då Aldes produkter kommer till användning. För Alde är det därför viktigt att visa sitt engagemang och bli förknippade med idrott och fritid.

Då Alde har en lång historisk förankring i Kristianstadstrakten vill vi att vårt engagemang inom idrott i huvudsak ska vara på lokal nivå. Genom att synas i den lokala svenskens livsmönster blir sponsring ytterligare ett verktyg för att skapa positiva attityder och bygga en stark image kring våra produkter och vårt företag.

Miljö

En ren och hälsosam miljö är en förutsättning för vårt välbefinnande och vår hälsa. För Alde är det även viktigt då våra produkter används borta från hemmet under alla årstider; i miljöer för aktivitet, avkoppling eller när man vill uppleva något nytt. Alde stödjer därför organisationer som arbetar för en bättre miljö, så att vi även fortsättningsvis vill uppleva nya platser, både nationellt och internationellt.

Humansponsring

Alde vill uppfattas som det varma, välkomnande företaget som alltid är redo att bistå med hjälp och visar omtanke. Därför är det en självklarhet för Alde att stödja organisationer inom Humansponsring. Samtidigt som Alde bistår med hjälp för humanitära ändamål är det är ett led i att förstärka profilen av det varma, välkomnande företaget. Alde väljer att stödja nationella organisationer som arbetar för både vuxnas och barns hälsa och trygghet i samhället.

1. Mål

 • Sponsringen ska öka kännedomen om Aldes verksamhet och förstärka profilen av det varma, välkomnande företaget.

2. Riktlinjer

 • Då Alde har en lång historisk förankring i Kristianstadstrakten ska vårt engagemang inom sponsring vara i huvudsak på lokal nivå. Vi finns även nationellt och internationellt och sponsringen ska, då den anses relevant, även innefatta dessa.
 • Då våra kunder finns bland den breda allmänheten vill vi att vår sponsring ska vara folklig och nå en bred publik.
 • Vi ska engagera oss inom huvudområdena idrott, miljö och humansponsring och inom de områden vi finner våra slutkunder ex. camping, friluftsliv.
 • Sponsringen ska ske genom samarbeten där Alde får en tydlig motprestation i form av exponering.

3. Avgränsning

Alde ska inte sponsra:

 • Politiska partier eller religiösa organisationer.
 • Företag/organisationer som bedriver verksamhet som kan skada människor, djur eller miljö.
 • Företag/organisationer som genom sin verksamhet kan uppfattas som oetiska eller generera badwill.

4. Ramar för stöd och samarbete

 • Skriftliga avtal ska alltid upprättas – oavsett ekonomisk omfattning eller om ersättning utgår i form av varor eller tjänster istället för kontanta medel. Avtalstiden ska anges och det ska finnas uppgifter om ansvar, syfte och mål med sponsringsarbetet och motprestationen.
 • Sponsringen tecknas för ett år i taget. Varje år ses sponsringen över och vad den har givit för resultat, så att vi, liksom de vi sponsrar, får ut mesta möjliga nytta av sponsringen.

Ansök om sponsring

Gör så här:

 1. Läs vår sponsringspolicy.
 2. Om du anser att ditt förslag till sponsorstöd eller sponsorsamarbete överensstämmer med våra riktlinjer, testa ditt projekt nedan.
 3. Skriv ansökan där Ni beskriver er verksamhet, vem Ni riktar er mot samt vad ni önskar av Alde.
 4. Skicka ansökan till info@alde.se

Testa ditt projekt

Här kan du testa ditt förslag till sponsorstöd eller sponsorsamarbete. Om du svarat ja på samtliga frågor är du välkommen att gå vidare och göra en ansökan. Om du svarat nej på en eller flera frågor bör du se över ditt förslag.

 1. Finns din verksamhet inom idrott, miljö, humansponsring eller inom de områden vi är verksamma ex. camping, friluftsliv?
 2. Är din verksamhet bred och folklig?
 3. Kan du erbjuda en motprestation där Alde exponeras för en bred publik?

Kontaktpersoner

Har du frågor om sponsring ta gärna kontakt med oss.

Stefan Lindström

Marknadsansvarig/tillförordnad VD